Menu
Kontakty
Adresa kanceláře půjčovny:
Ulice:    Jezbořice 78
Město:   Pardubice
PSČ:      530 02
Tel.        464 600 461
Mobil:    775 09 0007
               775 09 0002

Smlouva o nájmu karavanu Nevis 80 G 2017

I.
SMLUVNÍ STRANY

PRONAJÍMATEL

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.,
IČO: 28762576,
DIČ: CZ28762576
se sídlem Jezbořice 78, Pardubice PSČ 530 02,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,
vložka 26075,
číslo účtu:
zastoupené jednatelem panem Radkem Kurštejnem,
 (dále jen ,,pronajímatel“ na straně jedné)

a

NÁJEMCE

Firma/jméno:
IČO:  
DIČ:
se sídlem
zapsaná v obchodním rejstříku
zastoupené:  
(dále jen ,,nájemce“ na straně druhé)
takto:

Tato smlouva se řídí "VŠEOBECNÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI", které jsou nedílnou součástí této smlouvy o nájmu automobilu.

II.
Předmět nájmu a předpokládaná trasa vozidla

 • Pronajímatel prohlašuje, že je výlučním vlastníkem následujícího automobilu:
 •  
 • Tovární značka, typ vozidla:
  karavan - MCLOUIS - Nevis 80 G Celointegrovaný Fiat 2.3 150 PS Garáží
 • Registrační značka: 5E88270
 • Barva: bílá
 • Identifikační číslo vozidla: ZFA25000002C50906
 • Rok výroby: 2017
 • Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k dočasnému užívání (tj. do nájmu) automobil, specifikovaný v článku II. odstavci 1. této smlouvy, nájemce jej od pronajímatele do nájmu ve stavu způsobilém k provozu a k užívání přejímá a zavazuje se zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné. Nájemce si předmět nájmu při jeho převzetí od pronajímatele prohlédl, je mu znám jeho stav. O předání a převzetí vozidla do nájmu spolu s potřebnými doklady smluvní strany sepsaly předávací protokol.
 • Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.
 • Nájemce prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění nezbytných k řízení shora citovaného vozidla.

Plánovaná trasa vozidla je:

Nájemce si je vědom všech okolností, které jsou důležité pro bezpečnou jízdu na plánované trase vozidla.
II.
Doba nájmu, nájemné, jeho výpočet a jeho splatnost

 • Nájemní smlouva se sjednává na dobu:
   

Počet dní zapůjčení

Den zapůjčení

datum:

 

Den vrácení

datum:

Den vrácení vozidla

dne:

nejpozději do:        hod.

Sazba za den zapůjčení:
nehodící se škrtněte:

hlavní období – léto
3 100,- Kč
sleva viz ceník

mimo sezonu – zima
2 500,- Kč
sleva viz ceník

Cena je včetně DPH, které činí 21%

Výpočet nájemného za zapůjčení vozidla


Počet dní

cena za období

Celková cena

     
     
     

Cena je včetně DPH, které činí 21%

Výpočet nájemného za zapůjčení doplňků


Ceník dalšího vybavení

                               

P.č.

Název dílu

Jm.

zapůjčení

Cena dílu/
ks

 
 

1

Výstražný čtverec

ks

 

500

Za úplatu 10/Kč/den

2

Naviják s hadicí "Speciál"

soupr.

 

980

Za úplatu 10/Kč/den

3

Kolo horské dámské

soupr.

 

10000

Za úplatu 90/Kč/den

4

Kolo horské pánské

ks

 

10000

Za úplatu 90/Kč/den

5

Plachta pro 4 kola

ks

 

1230

Za úplatu 10/Kč/den

6

Kabel 220 V 25 m na cívce

ks

 

1000

Za úplatu 10/Kč/den

7

Prodlužovací kabel oranž. 25 m

ks

 

550

Za úplatu 10/Kč/den

8

Kanystr šetřící místo

ks

 

408

Za úplatu 10/Kč/den

9

Ložní výbava pro 4 osoby

ks

 

1100

Za úplatu 25/Kč/den

10

Polohovací židle campingová

ks

 

2200

Za úplatu 20/Kč/den

11

Rozkládací stolek

ks

 

4000

Za úplatu 30/Kč/den

12

Držák kol, 4 kola FIAMA na zadní část

ks

 

8000

Za úplatu 50/Kč/den

13

Sušák na prádlo - easy dry FIAMMA

ks

 

1650

Za úplatu 30/Kč/den

14

Plynový gril

ks

 

6300

Za úplatu 55/Kč/den

15

Elektrocentrála přenosná

soupr.

 

12000

Za úplatu 120/Kč/den

Ceny jsou uváděny v Kč.
Cena je včetně DPH, které činí 21%

Rekapitulace:

 

cena za období

Poznámka

Zapůjčení vozidla:

   

Zapůjčení doplňků:

   

Jiné:

   

CELKEM:

   
 • Pro případ prodlení s úhradou je nájemce povinen platit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení.
 • Nájemce je povinen uhradit při převzetí vozidla pronajímateli vratnou kauci
  v hodnotě 30 000,- Kč
 • Pronajímatel se zavazuje tuto vratnou kauci nájemci vrátit při vrácení vozidla za předpokladu, že nájemce jej vrátí ve stavu, v jakém jej převzal a v souladu s podmínkami o pronájmu vozidla.
 • V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného může pronajímatel od této smlouvy odstoupit.

Rozpis úhrad


P.č.
 

termín

částka

Poznámka

1

Záloha ve výši 50% z vypočtené částky z celkové sumy za pronájem vozidla.

podpis smlouvy

 

závazek úhrady je splněn připsání částky na účet pronajímatele, popřípadě předáním peněz v hotovosti k rukám zástupce pronajímatele

2

Vratná kauce

den převzetí vozidla

30000,- Kč

3

Doplatek 50% z vypočtené částky za pronájem vozidla.

den převzetí vozidla

 

4

Vrácení kauce – viz splnění podmínek

den předání vozidla

 

5

     

6

     

7

     

8

     

III. Předání a převzetí vozidla

Převzetí a předání vozidla se uskutečňuje na základě Předávacího protokolu.
viz příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 • Nájemce se zavazuje užívat automobil k účelům, k nimž obvykle slouží, tedy k provozu na pozemních komunikacích. Nesmí jej použít jako zástavu ani s ním jinak nakládat (např. zcizit jej, přenechat jinému do užívání), nesmí provádět jakékoli změny na předmětu nájmu.
 • Záruční servis a běžné opravy, které se během užívání předmětu nájmu vyskytnou, zabezpečuje a hradí pronajímatel. Nájemce je povinen potřebu oprav a zajištění záručního servisu bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli.
 • Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení automobilu v době od doby jeho převzetí od pronajímatele až do doby jeho vrácení.
 • Po zániku práva užívat předmět nájmu je nájemce povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli do místa, kde jej od pronajímatele převzal, a ve stavu, v jakém jej od pronajímatele převzal.
 • Povinné ručení, havarijní pojištění, silniční daň a obdobné platby se zavazuje uhradit pronajímatel.
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do užívání jiné osobě.
 • Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat i mimo území ČR.
 • Nájemce se zavazuje hradit veškeré provozní výdaje, spojené s užíváním předmětu nájmu, tj. zejména pohonné hmoty, jiné provozní kapaliny, úklid a čištění interiéru, mytí vozu.
 • Nájemce je povinen poskytnout vozidlo pronajímateli k zajištění, provedení oprav, servisních prohlídek, v těchto případech je povinen přistavit předmět nájmu pronajímateli v místě převzetí vozidla (do nájmu od pronajímatele), nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 • Nájemce je povinen si počínat tak, aby nedošlo k poškození automobilu, jeho zničení nebo ztrátě či odcizení. Vznik škody na vozidle, zničení či jeho odcizení je nájemce povinen okamžitě nahlásit pronajímateli. Nájemce je povinen využít veškeré technické zařízení vozidla, sloužící k ochraně vozidla před jeho odcizením, zničením či poškozením.
 • V případě porušení každé jednotlivé povinnosti podle této smlouvy se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti nájemce. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok pronajímatele na náhradu vzniklé škody.

V. Závěrečná ujednání

 • V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanovením § 630 obchodního zákoníku.
 • Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana převzala po jednom.
 • Veškeré změny této smlouvy je možno činit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami.
 • Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle.

Nedílnou součástí této smlouvy  jsou:

 • VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
 • Ceník pronájmu obytného vozu.
 • Předávací protokol obytného vozu.
 • Příloha "Předávacího protokolu".

Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Podpis smlouvy:

   

Místo podpisu smlouvy:

   

Podpis nájemce:

   

Podpis pronajímatele: