Menu
Kontakty
Adresa kanceláře půjčovny:
Ulice:    Jezbořice 78
Město:   Pardubice
PSČ:      530 02
Tel.        464 600 461
Mobil:    775 09 0007
               775 09 0002

Předávací protokol
je součástí Smlouvy o pronájmu uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
SMLUVNÍ STRANY

 

PRONAJÍMATEL

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.,
IČO: 28762576,
DIČ: CZ28762576
se sídlem Jezbořice 78, Pardubice PSČ 530 02,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,
vložka 26075,
číslo účtu:
zastoupené jednatelem panem Radkem Kurštejnem,
 (dále jen ,,pronajímatel“ na straně jedné)

a

NÁJEMCE

Firma/jméno:
IČO:  
DIČ:
se sídlem
zapsaná v obchodním rejstříku
zastoupené:  
(dále jen ,,nájemce“ na straně druhé)
takto:

 

II.
Předmět předání a termín pronájmu

Předmětem předání je níže uvedené vozidlo

     
  • Tovární značka, typ vozidla:
    karavan - MCLOUIS - Nevis 80 G Celointegrovaný Fiat 2.3 150 PS Garáží
  • Registrační značka: 5E88270
  • Barva: bílá
  • Identifikační číslo vozidla: ZFA25000002C50906
  • Rok výroby: 2017

Termín pronájmu je:

 


III.
Řidič – řidiči

 

 

Řidič 1

Řidič 2

Řidič 3

Jméno a příjemní

 

 

 

Číslo OP:

 

 

 

Číslo ŘP:

 

 

 

Den převzetí:

 

 

 

Místo převzetí:

 

 

 

Podpis řidiče po převzetí vozidla

 

 

 

 

Doporučuje se, aby předání vozidla byli přítomni všichni řidiči, kteří budou po dobu zapůjčení vozidla řídit.


IV.
Obsah předání – podrobně

Přebírající zákazník byl seznámen s vozidlem a jeho celkovou výbavou a zařízeními. Obsluha jednotlivých zařízení mu byla předvedena a byl poučen o jejich bezpečném provozu. Vozidlo má provedenu pravidelnou servisní prohlídku a je schopné provozu. Nebyly shledány žádné závady, které by bránily převzetí a provozování vozidla. Celkově bylo vozidlo prohlédnuto a je předáno v dobrém a provozuschopném technickém stavu.
Vozidlo a jeho vybavení je v dobrém a provozuschopném technickém stavu, bez vad a poškození. Interiér i exteriér vozidla je nepoškozený a čistý, odpadní nádrže jsou prázdné.


A/ Základní vybavení vozidla – v ceně půjčovného včetně volitelného vybavení za příplatek
Obsahem je prohlídka vozidla a záznam těch závad, které jsou při předání na vozidle (poškrábaná karosérie, prasklé sklo, poškozený potah apod.).

viz příloha


B/ Pohonné hmoty a jiné provozní náplně


Stav náplní
nafta

plná

3/4

1/2

1/4

 

ostřikovač

plná

3/4

1/2

1/4

chladicí kapalina

plná

3/4

1/2

1/4

zásobník vody

plná

3/4

1/2

1/4

 

plná

3/4

1/2

1/4

 

plná

3/4

1/2

1/4

Zakroužkujte údaj odpovídající skutečnosti

C/ Seznam předaných dokumentů a dokladů:


1) Osvědčení o TP

2) Pojištění odpovědnosti „Zelená karta“

3) Havarijní pojištění

4) Servisní knížka FIAT

5) Uživatelská příručka FIAT

6) Kniha servisních a obchodních zastoupení FIAT

7) Návod pro  MC LOUIS 1x

8) Návod pro lednici DOMETIC

9) Návod pro vařič SMEV

10) Návod pro topení TRUMA 2x

11) Návod na vysunovací střechu Thule

12) Návod k obsluze čtečky ID čipů

13) Návod k obsluze autorádio SONY

14) Údaje SKYLINK

15) Seznam výbavy vozidla

16) Kontrolní kupon k dálniční známce

 

 

 

 

Uživatelská dokumentace byla předána v originálech s certifikáty pro uplatnění servisních oprav v rámci evropské sítě jednotlivých výrobců zařízení. Ke všem originálním dokladům byly předány dostatečné vysvětlivky a instrukce.
V případě zjištění poškození, odcizení nebo chybějící části vozidla a jeho vybavení dle tohoto protokolu, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli na e-mail:

příp. telefonicky nebo SMS na +420 775 090 007, +420 775 090 002

Další skutečnosti, zjištěné závady apod., které je vhodné uvést:

 

 

 

 

 

 

Protokol o předání si obě strany přečetli a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Podpis smlouvy dne:

 

 

Místo podpisu smlouvy:

 

 

Podpis nájemce:

 

 

Podpis pronajímatele: