Menu
Kontakty
Adresa kanceláře půjčovny:
Ulice:    Jezbořice 78
Město:   Pardubice
PSČ:      530 02
Tel.        464 600 461
Mobil:    775 09 0007
               775 09 0002

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY


Článek I

Obecná a úvodní ustanovení


Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako „VSP“) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu vozidla (dále jen jako „ smlouva“) uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Tyto VSP upravují podrobně práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem včetně souvisejících služeb, které jsou pronajímatelem poskytovány. Právní vztahy vznikající v rámci uzavřených smluv a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z těchto vztahů se řídí kogentními ustanoveními zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dále smluvními ujednáními v uzavřených smlouvách a těmito VSP. Dispozitivních ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky se použije výlučně v případě, že daná otázka není v uzavřené smlouvě či v těchto VSP řešena odchylně, nebo není řešena vůbec.

Článek II

Práva a povinnosti smluvních stran


 1. Nájemce se zavazuje seznámit se všemi podmínkami uzavíraného podmínkami uzavíraného právního úkonu, konkrétně s obsahem smlouvy, s těmito VSP, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které se vztahují k jím uzavíranému obchodu. Odesláním vyplněného rezervačního formuláře nájemcem pronajímateli potvrzuje nájemce skutečnost, že se seznámil s těmito VSP, které jsou umístěny na www.pujcovna-karavanu.kurstejn-sro.cz.
 2. Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, příp. sídla právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem. Za účelem ověření těchto údajů je nájemce povinen prokázat pronajímateli svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou úředních dokladů, z nichž min. jeden musí být občanský průkaz nebo pas, osoba jednající jménem právnické osoby či právnickou osobu zastupující je povinna doložit oprávnění k jednání za právnickou osobu.
 3. Je-li nájemcem právnická osoba, je statutární orgán nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zavážete splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy, nesplní-li je nájemce – právnická osoba, jinak si vyhrazuje pronajímatel právo odmítnout uzavřít s nájemcem – právnickou osobou smlouvu.
 4. Nájemce poskytuje pronajímateli uzavřením smlouvy souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu, jakož i řidičského průkazu, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s ustanovením § 2 odst. zákona číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele, a to výlučně za účelem administrativní správy smlouvy.
 5. Pronajímatel se zavazuje v maximálně možné míře chránit veškeré údaje dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jakožto správce zpracovávat veškeré poskytnuté osobní údaje nájemce, a to za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele za účelem administrativní správy uzavřené smlouvy a dále k nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod zákazníkovi, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Nájemce podpisem těchto podmínek dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho osobní údaje výše uvedeným způsobem.

Článek III

Pronájem vozidel


 1. Předmětem nájmu je vozidlo specifikované ve smlouvě. Nedílnou součástí předmětu nájmu je jeho vybavení, které je blíže specifikováno v uzavřené smlouvě a Předávacím protokolu vozidla sepsaném mezi pronajímatelem a nájemcem v den vypůjčení vozidla. Vybavení v Předávacím protokolu vozidla se dělí na základní (v ceně pronájmu) a volitelném (za příplatek).
 2. Nájemce přebírá do dočasného užívání vozidlo od pronajímatele za podmínek sjednaných v uzavřené smlouvě a těchto VSP a zavazuje se pronajímateli za užívání vozidla uhradit sjednané nájemné a po uplynutí sjednané doby užívání vozidla vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu, ve kterém jej převzal.
 3. Nájemce není oprávněn přenechat vozidlo, které je předmětem této smlouvy, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit, čímž však není dotčeno právo pronajímatele na náhradu případné škody. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo s péčí řádného hospodáře výlučně k účelu, ke kterému je určeno (rekreace). Zejména je zakázáno použití vozidla jako ubytovacího zařízení na srazech typu Technoparty, jako mobilní stánek občerstvení, apod. Zakázáno je, pod jednorázovou pokutou ve výši 15000,- Kč, vpustit a dovolit pobyt jakéhokoliv zvířete, například psa, kočky, ve vozidle. Počet osob využívajících zázemí a příslušenství vozidla nesmí překročit maximální povolenou obsazenost vozidla. Provozování v terénu, který není určen k běžné jízdě pro obytná vozidla, je zakázáno.
 4. Minimální věk jak nájemce, tak i řidiče je 21 let. Řidičem může být pouze osoba způsobilá, čímž se rozumí, že má praxi v řízení motorových vozidel skupiny B v délce alespoň dva roky. Řidičem může být buď nájemce, nebo jím pověřená osoba. Nájemce se zavazuje předložit pronajímateli při převzetí vozidla doklady (platný řidičský a občanský průkaz, popř. cestovní pas), které způsobilost řidiče k řízení vozidla prokazují. V případě nepředložení těchto dokladů je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za případné škody, způsobené řízením nezpůsobilým řidičem, plně zodpovídá nájemce.
 5. Nájemce je povinen se seznámit s technickým stavem vozidla, podrobit se proškolení s jeho obsluhou a je-li to třeba, vykonat též za dohledu pronajímatele zkušební jízdu s vozidlem, potvrdit předání a vrácení vozidla v Předávacím protokolu vozidla a dodržovat všechna doporučení pronajímatele a výrobce vozidla určená k obsluze a provozu vozidla a jeho běžné údržbě. Proškolení nájemce s obsluhou vozidla a jeho příslušenství zajistí pronajímatel v rozsahu 40 až 70 minut.

Článek IV

Kauce


 1. Nájemce obytného vozu je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 30.000 Kč, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které vzniknou v souvislosti s nájmem vozidla dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Kauce nebude po dobu pronájmu úročena.
 2. Kauce je splatná nejpozději v okamžiku vypůjčení vozidla nájemcem. Pokud bude uhrazena v den vypůjčení vozidla nájemcem. Pokud bude hrazena v den vypůjčení, může být placena v hotovosti.
 3. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení vozidla nájemcem. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.

Článek V

Rezervace a uzavření smlouvy


 1. Rezervací vozidla se rozumí nájemcem projevený závazný zájem o pronájem vozidla v termínu stanoveném nájemcem prostřednictvím on-line rezervačního formuláře umístěného na www.pujcovna-karavanu.kurstejn-sro.cz odeslaného pronajímateli elektronicky či vyplněného s pronajímatelem telefonicky.
 2. Pronajímatel uzavírá smlouvy s nájemci výlučně v písemné formě. K uzavření smlouvy dochází na základě zákazníkem řádně a úplně vyplněného rezervačního formuláře na www.pujcovna-karavanu.kurstejn-sro.cz odeslaného pronajímateli (či vyplněného telefonicky), na jehož základě pronajímatel zasílá budoucímu nájemci na jím určenou e-mailovou adresu návrh smlouvy společně s pokynem k úhradě zálohy, popřípadě nájemného. Nájemce se zavazuje dvě vyhotovení jím podepsaných návrhů smluv a VSP zaslat zpět na adresu pronajímatele prostřednictvím držitele poštovní licence. Je-li ve stanovené lhůtě po rezervaci vozidla uhrazena stanovená záloha (popřípadě nájemné) na základě pokynu k úhradě, pronajímatel po obdržení nájemcem podepsaných návrhů smluv tyto smlouvy se zákazníkem uzavře (podepíše), a zašle zpět jedno vyhotovení uzavřené smlouvy VSP a daňovým dokladem nájemci prostřednictvím držitele poštovní licence.

Článek VI

Nájemné


 1. Pronajímatel přenechává do dočasného užívání vozidlo nájemci za nájemné, které je sjednáno v uzavřené smlouvě. Výše nájemného je sjednána v závislosti na délce nájmu vozidla, zvoleném časovém režimu a období nájmu vozidla dle ceníku pronajímatele umístěného na www.pujcovna-karavanu.kurstejn-sro.cz, to vše s přihlédnutím k poskytovaným slevám v rámci nabízených akcí pronajímatelem.
 2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně:
  1. Nejpozději do 3 pracovních dnů zálohou ve výši 50% nájemného od doby obdržení pokynu k úhradě společně s návrhem smlouvy elektronické podobě.
  2. Nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla uhradí doplatek na nájemné.
  3. Došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla nájemci, je nájemce povinen uhradit nájemné nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, jinak nejpozději alespoň pracovní den předcházející termínu vypůjčení vozidla. V těchto případech je pronajímatel oprávněn vyžadovat uhrazení v plné výši. Jiný způsob a režim plateb lze sjednat individuálně.
 3. Pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci vozidlo v případě, kdy nájemce v souladu s touto smlouvou neuhradí nájemné nebo kauci ve sjednané době. Za účelem uhrazení dlužného nájemného a kauce je pronajímatel oprávněn stanovit nájemci náhradní lhůtu a po jejím marném uplynutí je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 4. Po obdržení zálohy na nájemné bude vystaven nájemci doklad o přijaté platbě a po obdržení doplatku na nájemné daňový doklad.
 5. Nájemce se zavazuje platby dle uzavřené smlouvy realizovat bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet uvedený ve smlouvě, popř. na pokynu k úhradě, nestanoví-li VSP nebo individuální dohoda s pronajímatele jinak. Za okamžik zaplacení je považováno připsání platby pronajímatele.
 6. Nájemné zahrnuje: Neomezené ujeté kilometry, 2 plynové lahve v přiměřeném množství, jedna lahev je vždy plná, WC chemii, pravidelné servisní prohlídky vč. Výměny olejů a dodání provozních kapalin, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta (při výjezdu do zahraničí), havarijní pojištění na území celé Evropy se spoluúčastí 10 %, asistenční služby, silniční daň, dálniční známku ČR, poplatek za autorádio, rozsáhlé vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách – seznam tohoto vybavení je součástí Předávacího protokolu vozidla.
 7. Nájemné za užívání vozidla při pronájmu nad 14 dní zahrnuje též přistavení vozidla do sjednaného místa předání na území ČR do 150 km od adresy pronajímatele bez jakéhokoliv poplatku. V ostatních případech je přistavení vozidla na vyžádání do sjednaného místa předání zpoplatněno ve výši 20,- Kč/km, nestanoví-li smlouva jinak. V případě přistavení vozidla do sjednaného místa pronajímatel není povinen doplnit palivo za cestu do sjednaného místa. Nájemce vrací vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot.

Článek VII

Předání vozidla nájemci a vrácení zpět pronajímateli


 1. Předání vozu nájemci a vrácení zpět pronajímateli závisí na zvoleném časovém režimu pronájmu. Při zvoleném Týdenním režimu převezme nájemce vozidlo od pronajímatele v pátek v době od 16.00 do 20. hodin a vrátí pronajímateli zpět opět v pátek v době od 8.00 do 10.00 hodin.
 2. Vozidlo se předává první den půjčení od 08:00 hod. do 14:00 hod. a vrací se poslední den půjčení v době 14:00-16:00 hod. Je možná dohoda na jiném termínu.
 3. Nájemce si pronajímatelem dohodne přepokládaný čas předání a vrácení vozidla.
 4. Místo předání a vrácení vozidla je na adrese pronajímatele, nestanoví-li smlouva jinak. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 5. Pronajímatel je povinen zajistit po celou dobu trvání nájmu povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vč. „zelené karty“, havarijní pojištění vozidla se spoluúčastí 10% a asistenční služby. Všechna pojištění platí na území celé Evropy (vyjma Moldavska). Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí zájemce.
 6. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot.
 7. Nájemce při vrácení vozidla není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové lahve ve vozidle. Nájemce vrací vozidlo pronajímateli čisté (běžný prach se toleruje) a uklizen, s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody, s vypuštěnou a vypláchnutou nádrží WC, umytým nádobím a nepoužitým (případně vyměněným) hasicím přístrojem.
 8. V případě použití lékárničky zakoupí nájemce novou lékárničku.
 9. Nájemce je povinen vrátit spolu s vozidlem rovněž veškeré doklady vztahující se k vozidlu (OTP, potvrzení o uzavření pojištění a návody k použití).
 10. Pronajímatel při předání a vrácení vozidla vyplní Předávací protokol vozidla, který se nájemce zavazuje podepsat. Nesouhlasí-li nájemce s údaji uvedenými v tomto protokolu, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením svého nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v Předávacím protokolu vozidla nebude brán zřetel.
 11. Nájemce podpisem Předávacího protokolu vozidla výslovně prohlašuje a uznává, že:
  1. Byl seznámen se stavem vozidla a jeho vybavením, který odpovídá údajům uvedeným v protokolu.
  2. Vozidlo nevykazuje žádné vady a není poškozeno s výjimkou poškození výslovně specifikovaných v protokolu.
  3. Byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho vybavením.
  4. Vykonal zkušební jízdu, byla-li nájemcem anebo pronajímatelem vyžadována.
 12. Nájemce je oprávněn vrátit vozidlo i před uplynutím sjednané doby nájmu s tím, že v tomto případě vzniká nájemci právo na vrácení poměrné části nájemného. O předčasném vrácení vozidla je nájemce povinen pronajímatele telefonicky informovat
 13. Pronájem vozidla dle této smlouvy je možno prodloužit výhradně na základě dohody pronajímatele a nájemce. Pouhým nevrácením a pokračováním v užívání k prodloužení pronájmu nedochází. Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečtena z vratné kauce nebo ho nájemce doplatí pronajímateli.
 14. Nebude-li vozidlo nájemcem vráceno pronajímateli po uplynutí doby nájmu, má za to, že vozidlo bylo odcizeno a pronajímatel ohlásí neprodleně odcizení vozidla polici ČR. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst. 14.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy, storno podmínky


 1. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a poplatky dle uzavřené smlouvy dle ČL. IV a VI, jakož i při nesplnění podmínek v těchto VSP stanovených. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu storno poplatků dle Čl. VIII, odst. 3.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud vozidlo nebylo předchozím nájemcem včas vráceno v odpovídajícím stavu, např. vlivem poškození, závady, apod. a pokud nebude k dispozici náhradní vozidlo srovnatelných parametrů. V tomto případě vrátí uhrazenou zálohu, nájemné či kauci v plné výši nájemci.
 3. Nájemce je oprávněn odstoupit smlouvy i bez udání důvodu, je však povinen uhradit pronajímateli storno poplatky za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemný úkon nájemce obsahující jednostranné zrušení doručen pronajímateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatků.
  1. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy 90 a více dní před sjednaným předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 30% ze sjednaného nájemného, nejméně však 3.000 Kč.
  2. Pokud nájemce odstoupí ze smlouvy ve lhůtě 30 až 89 dnů sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 40% ze sjednaného nájemného.
  3. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 15 až 29 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 60% ze sjednaného nájemného.
  4. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 7 až 14 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 90% ze sjednaného nájemného.
  5. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 0 až 6 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100% ze sjednaného nájemného.

Článek IX

Pojištění vozidel a postup při škodných událostech


 1. Vozidla pronajímatele jsou havarijně pojištěna včetně odcizení a vandalismus na území celé Evropy se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,- Kč. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu. Pojištění vozidla je sjednáno u ČESKÉ POJIŠTOVNY a.s.
 2. Havarijní pojištění se nevztahuje na:
  • škody vzniklé na interiéru vozidla, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím
  • ztrátu vybavení vozidla, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím
  • zavazadla a přepravovaný náklad
  • poškození pneumatik a disků vozidla
  • škody způsobené v důsledku vniknutím třetí osoby do neuzamčeného vozidla škody vzniklé v důsledky porušení zákazu konzumace alkohol. nápojů, omamných či psychotronických látek (drog) před a za jízdy s vozidlem
  • odcizení vozidla, pokud nebylo řádně uzavřeno a uzamčeno
  • zpronevěru vozidla
 3. Vozidlo je vybaveno kartou asistenční služby platné na celém území Evropy.
 4. Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus – zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody včetně fotografie SPZ účastníků nehody. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením a odcizením.
 5. Při každé škodě na vozidle způsobené třetí osobou anebo v důsledku dopravní nehody, zaviněné i nezaviněné, včetně odcizení, vandalismu na vozidle nebo jeho části je nájemce povinen vždy telefonicky kontaktovat pronajímatele a asistenční službu, informovat je o vzniklé škodě a postupovat dle jejich pokynů, jinak odpovídá za případně takto vzniklé škody.
  • Pronajímatel: tel. +420 775 090 007, nebo 775 090 002
  • asistenční služba: tel. +420 224 557 004 (operátor bude chtít vědět číslo pojistné smlouvy: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - zákonná č. 326 001 861 5111 havarijní pojištění vozidla: č. 326 00 42 412 
 6. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se používají za škody způsobené nájemcem.
 7. Škody, na které se nevtahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit při vrácení vozidla pronajímateli. Nájemce se dále zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, odpovídá nájemce za celou škodu.
 8. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny.
 9. Pronajímatel je oprávněn zadržet kauci uhrazenou nájemcem až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli. Vyplacením pojistného plnění vzniká pronajímateli povinnost vyúčtovat nájemci kauci.
 10. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
 11. Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle – i bez vzniku pojistné události, oznámí tuto skutečnost nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu autorizovanému servisu či nikoli, apod.) Náklady na opravu uhradí servisu nájemce.

Článek X

Ostatní ujednání


 1. Nájemce hradí všechny náklady spojené s odstraňováním škod vzniklých porušením pravidel spojených s obsluhou obytného vozidla uvedených v těchto všeobecných podmínkách a škod spojených s používáním jeho veškerého vybavení.
  Příklady náhrad škod:
  • úhrada pohonných hmot nutných na přepravu vozidla k opravě, revizi apod.
  • cestovné pro osob zajištující přepravu a odstraňování škod na vozidle
  • náhradu mzdy osob zajištující přepravu a odstraňování škod na vozidle
  • poplatky související s odstraňováním škod na vozidle (například parkovné)
  • příplatky za expresní opravy apod.
  • ušlý zisk - ve výši odpovídající době, kdy není možné obytné vozidlo, v důsledku řešení jeho uvedení do provozuschopného stavu (opravy, přepravy na opravu, čekání na náhradní díly ap.) pronajmout
 2. Nájemce pečuje o to, aby na předmětu pronájmu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení (instrukce jsou v tištěné podobě v každém vozidle).
 3. Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy předmětu pronájmu ani zapůjčeného příslušenství. Zakázáno je zejména vrtání, šroubování, lepení, polepování, apod. a jinak poškozovat vozidlo.
 4. Ve vozidle je výslovně zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 5. Nájemce se zavazuje nepřetěžovat vozidlo, nepřevážet vyšší než povolený počet osob ve vozidle, jakož i nepřevážet těkavé, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky i plyny.
 6. Vozidlo nesmí být používáno k odtahu či tažení jiného vozidla či přívěsu.
 7. Nájemce je povinen vozidlo zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří, klapek a okenních uzávěrů) a užívat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.
 8. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy platné pro provoz na pozemních komunikacích ve státech, ve kterých vozidlo užívá.
 9. Zahraniční cesty v rámci Evropy jsou možné. Pro cesty do rizikových evropských zemí (Albánie, Rusko, Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Srbsko, Makedonie, Turecko) je nutný předchozí souhlas pronajímatele. Pro cesty do mimoevropských zemí je nutný předchozí souhlas pronajímatele a zažádání o speciální pojistnou ochranu. Souhlas pronajímatele se zahraniční mimoevropskou cestou bude vyznačen v Předávacím protokolu vozidla a pro celní orgány bude vystaveno potvrzení půjčovny. Pronajímatel si vyhrazuje právo zakázat cesty do některých konkrétních zemí.
 10. Nájemce ručí za všechny poplatky, penále a pokuty, které vzniknou při používání vozidla během pronájmu, a to ne vinou pronajímatele, a to i pokud vyplynou po ukončení smlouvy.
 11. V případě, že nájemce použije povinnou výbavu vozidla (lékárničku, hasicí přístroj, rezervní kolo při defektu pneumatiky, nebo i sadu pro opravu defektu pneumatiky), je povinen tuto výbavu dokoupit nebo opravit (v opačném případě bude cena odečtena z vratné kauce). 

Článek XI

Smluvní sankce


 1. Ztratí-li nájemce technický průkaz či karty prokazující pojištění vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 6000,- Kč.
 2. Ztratí-li nájemce klíče od zapalování vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.
 3. Pokud nájemce vrátí předmět pronájmu neuklizený a znečištěný, případně s nevylitou a nevypláchnutou nádrží WC, pronajímatel účtuje částku1500,- Kč. Při znečištění – olejem, barvou, lepidlem, krví, močí, atd. – pronajímatel účtuje částku 5000,- Kč za jedno znečištění.
 4. Pokud nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží PHM, vyúčtuje mu pronajímatel chybějící množství pohonných hmot včetně 20% přirážky.
 5. Za každý den prodlení s vrácením vozidla pronajímateli nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst. 14.
 6. Nezávisle na smluvní pokutě uvedené v odstavci 5 tohoto článku může být na nájemci vymáhána pronajímatelem uhrazená škoda dalšímu nájemci z důvodů nevrácení vozidla ve sjednaném termínu nájemcem.
 7. Bude-li vozidlo nebo příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu, pronajímatel vyúčtuje náhradu škody nájemci v plné výši a dle cen dané ceníkem, jež je součástí předávacího protokolu. Úhrada těchto škod bude odečtena z vratné kauce, a pokud její výše na krytí nepostačí, bude doplacena nájemcem.

Článek XII

Závěrečná ustanovení


 1. Veškeré případné spory vzniklé ze smlouvy o pronájmu vozidla budou řešeny podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. Rozhodčí smlouva je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu vozidla.
 2. Smlouva se uzavírá pouze v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky lze platně sjednat výlučně písemnými a v řadě číslovanými dodatky.
 3. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně změnu sídla firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.
 4. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
 5. Zákazník podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu, u žádné výhrady, a zavazuje se jimi řídit.
 6. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2013.

Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Podpis smlouvy:

Místo podpisu smlouvy:

Podpis nájemce:

Podpis pronajímatele: